No shit, sherlock

Eric Cartman: No shit, sherlock.

0 Comment